محاسبه تعداد فوم

محاسبه مساحت

عدد مورد نظر را بر حسب متر وارد کنید / مثال: ارتفاع 3 عرض 2

ارتفاع را وارد کنید

طول را وارد کنید

تعداد فوم مورد نیاز شما :